Tízéves a Huszty Dénes Alapítvány

A hazai akusztikai tudomány és a magyar akusztikusok életében érdemleges évfordulóhoz érkeztünk. Az elmúlt 10 év sok nehézsége, fokozódó visszaszorításai közepette is eredményesen működik a fiatal akusztikusok munkáját és ezt a szakterületet hivatás szerűen választó új generáció támogatására létrehozott Huszty Dénes Alapítvány. A 2001. október 1-i Alapító Okirat szerint alapított Huszty Dénes Alapítványt a Fővárosi Bíróság, a 11. Pk. 60644/2001/6. számú végzéssel 8398 sorszám alatt vette nyilvántartásba, és közhasznú fokozatú alapítvánnyá minősítette. Alapítók: Dr. Huszty Gábor, az Entel Műszaki Fejlesztő Kft., a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, valamint az Optikai, Akusztikai és Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület. Az Alapítvány célja, hogy az akusztika, vagy az elektroakusztika tématerületén tevékenykedő fiatal szakemberek, felsőfokú tanulmányaikat éppen befejező diplomatervezők, vagy már végzett fiatalok, a pályázat beadásakor a 35. életévüket még be nem töltött fiatal akusztikusoknak a hazai akusztika fejlődéséhez hozzájáruló kiemelkedő eredményeit elismerje és támogassa. Az Alapítvány, a jutalmazott pályázók eredményeinek megismertetésével, a kapcsolódó oktatás támogatásával és ismeretterjesztéssel az alább felsoroltak szerint végez közhasznú tevékenységet.
 1. Tudományos tevékenység, kutatás (1997. évi CLVI.tv.26.§ c. 3) és fejlesztés.
  1. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI.tv.26.§ c. 4.); melyet az Alapítvány az akusztika eredményeinek bemutatásával úgy végez, hogy azok
  2. az információs és kommunikációs technológiák konvergenciája kibontakozását segítik elő,
  3. a pályázatok nyilvános eredményhirdetésével az alapító egyesületek tagjai szakismeretét bővítik,
  4. a szakterület társadalmi fontosságát is tükröző módon, a fiatal kutatók számára nyitnak nagyobb teret kutatómunkáik eredményes folytatásához és nyilvánosság előtti megismertetéséhez, továbbá
  5. a szakma fejlődésük figyelemmel kísérését és igényes terjesztését is elősegítik,
 2. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból a nyilvános pályázatokon keresztül nemcsak az alapító Egyesületek tagjai, hanem mindazon főleg műszaki végzettségű szakemberek is részesülhetnek, akik az akusztika szakterületén eredményes munkát végeznek.
 3. Az Alapítvány közhasznú céljai érdekében pályázati felhívásokat ad ki, a szakterületét érintő műszaki, gazdasági, társadalmi kérdések bemutatása érdekében.
 4. Az Alapítvány, Kuratóriumi tagjain keresztül is figyelemmel kíséri szakterülete nemzetközi és hazai eredményeit, az új technikai-technológiai megoldásokat és módszereket, pályázati felhívásait a tudományos, műszaki és gazdasági ismeretek átadása és megvitatása érdekében adja ki.
 5. Az Alapítvány Alapító Okirata szerint az alapító egyesületek közreműködésével biztosítja a pályázatokkal kapcsolatos szakmai tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket és nyilvánosságot.
Az Alapítvány a fenti célokat a fiatal szakemberek tevékenységének a pályázati díjjal történő elismerésével látja el. Az Alapítvány a cél teljesülése érdekében az alábbiak szerint működik:
 • Az Alapítvány éves díjaira pályaművel lehet pályázni.
 • A pályázati felhívást a Kuratórium a tárgyévet megelőző év november 1-ig írja ki, megfelelő nyilvánossággal közzéteszi.
 • Felsőfokú oktatási intézményben diplomát szerzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehetnek részt a pályázaton. Fontos, hogy a pályázóknak lehet a mérnöki vagy fizikusi végzettségtől eltérő más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. A legutóbbi – 2011. december 5-ig beadható pályázati kiírás szerint az aktuálisan meghirdetett pályázatra az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) lehetett a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató művet benyújtani. Az elmúlt 10 évre visszatekintve a pályázati kiírások és díjazott pályázatok olyan műveket és pályázókat fognak össze, amelyek méltóak az alapítvány célkitűzéséhez, a szakmájukat hivatás- szerűen gyakorló fiatal – főleg műszaki – szakemberek pályázat iránti érdeklődését tükrözik, az alapító egyesületek éves programjai között kiemelkedő jelentőségű és látogatottságú rendezvényeknek számítanak és vitathatatlanul emelik a Huszty Dénes Alapítvány elismertségét!

A Huszty Dénes Alapítvány pályázatain díjjal elismert pályázatok

A pályázat tartalma Díjazott
2001 Az elektroakusztika legújabb eredményeinek az alkalmazása a stúdiótechnikában Wersényi György: HRTFs in human localization. Measurement, spectral evaluation and practical use in virtual audio enviroment. Dr. Baranyi Péter: Modern szabályozástechnikai eszközök a stúdiótechnikában.
2002 Hanginformációk feldolgozása az elektroakusztikában, vagy a hangminőséggel kapcsolatos kutatások és fejlesztések legújabb eredményei. Olaszi Péter: Magyar nyelvű szöveg-beszéd átalakítás, nyelvi modellek, algoritmus és átalakításuk. Ifj. Várallyay György: Csecsemősírások akusztikai elemzése (TDK dolgozat, dicséret)
2003 A beszédkommunikáció, a médiainformatika és stúdiótechnika akusztikai kérdéseinek legújabb eredményei Ebben az évben az Alapítvány nem adott ki díjat
2004 Informatikai módszerek akusztikai problémák megoldására Kocsor András: Gépi tanulás és beszédreprezentáció. Márki Ferenc: Zajforrások azonosítása peremelem módszer alapokon.
2005 Időszerű akusztikai problémák korszerű megoldásai, multimédiás tartalom-szolgáltatások akusztikai kérdései. Gulyás Krisztián: Az aktív zajcsökkentés jelene és jövője.
2006 Numerikus módszerek és modellezés alkalmazása a rezgésakusztikában, korszerű jelfeldolgozási módszerek akusztikai alkalmazásai Fiala Péter: Talaj-építmény kölcsönhatás modellezése az akusztikai szempontból releváns nagyfrekvenciás tartományban.
2007 Korszerű akusztikai problémák akusztikai megoldásai. A tartalom előállítás és reprodukció akusztikai vonatkozásai. Mihajlik Péter: Spontán magyar nyelvű beszéd gépi felismerése nyelv specifikus szabályok nélkül
2008 Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű. Szaszák György: A szupraszegmentális jellemzők szerepe és felhasználása a gépi beszédfelismerésben.
2009 Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű. Böhm Tamás: Analysis and modelling of speech produced with irregular phonation
2010 Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű. Rucz Péter: Determination of acoustic parameters of organ pipes by means of numerical techniques. Molnár Szilvia: A győri Zsinagóga akusztikájának a vizsgálata és összehasonlítása a Richter hangverseny-teremmel (dicséret)
2011 Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű. Bírálat folyamatban
A Huszty Dénes Alapítvány első 10 évének áttekintése jelzi, hogy a PhD képzés eredményeként főleg a Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola, elsősorban a BME TMIT és HIT doktori képzésének hallgatói közül többen is részt vettek a pályázatokban. Ez azt jelenti, hogy ennek a lehetőségnek a felhasználásával az aktuális élvonalbeli hazai kutatások szereplői az Alapítvány keretei között mutatták be összefoglaló dolgozataikkal, vagy máshol beadott és publikált munkáikkal legfrissebb kutatási eredményeiket. A pályázati díjak elnyerőinek többsége közben már megszerezte a PhD fokozatot és a hazai tudományos és oktatási élet elismert szereplőjévé vált. Ketten közülük (Gulyás Krisztián és Fiala Péter), további hazai szakmai elismeréseket is kaptak. Az infó-kommunikáció témakör kiemelkedő, nemzetközileg elismert és hazailag is kitüntetett szaktekintélyévé vált Baranyi Péter (az MTA doktora és a BME professzora) munkássága, az akusztika interdiszciplináris tudományterületi jelentőségét is bizonyítja. A hazai szakma elismerése is igazolja, hogy az alapítók szándéka az első tíz esztendő során megvalósult, Huszty Dénes kiemelkedő szakmai munkásságának emlékére és szándékainak folytatásaként a szakma fiataljai komoly eredményekkel járultak hozzá az akusztikai tudományok és az ágazat fejlődéséhez. Dr. Illényi András, Heckenast Gábor, dr. Huszty Gábor, Pintér Tamás Az Alapítvány kurátorai Budapest, 2011. december